Privacyreglement


In het Privacyreglement worden definities gebruikt. Reglement: privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).


1. Toelichting op het Reglement
Mr. A.J. Kiela advocaat mag de gegevens die u verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door mr. A.J. Kiela en derden beperkt. Op grond van deze wet heeft mr. A.J. Kiela advocaat de plicht om haar cliënten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door mr. A.J. Kiela advocaat worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens uw expliciete toestemming te vragen.


2. De persoonsgegevens die mr. A.J. Kiela advocaat gebruikt en het doel van het gebruik
Mr. A.J. Kiela advocaat verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u cliënt wordt of bent van mr. A.J. Kiela of via het contactformulier contact met hem opneemt. Mr. A.J. Kiela advocaat kan daarbij beschikken over uw personalia, adres, telefoonnummer, e-mailadres en in sommige gevallen uw BSN-nummer. Deze gegevens stellen mij in staat om de dienstverlening te kunnen leveren.


3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Mr. A.J. Kiela advocaat verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten het kantoor van mr. A.J. Kiela, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die mr. A.J. Kiela advocaat met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming hebt gegeven.

 

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • Mr. A.J. Kiela advocaat verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • Uw persoonsgegevens kunnen enkel door mr. A.J. Kiela advocaat dan het personeel worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. De persoonsgegevens worden door mr. A.J. Kiela beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord mr. A.J. Kiela advocaat om in te loggen in het digitale systeem;
 • de medewerkers van Kiela advocaat hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien voor wat betreft de aan mr. A.J. Kiela verstrekte persoonsgegevens.
 • Mr. A.J. Kiela advocaat heeft technische maatregelen genomen om het door hem gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Mr. A.J. Kiela hanteert een termijn van vijf jaar na de sluiting der zaak, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is, zal mr. A.J. Kiela advocaat zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 

5. Uw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.
   

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kun je dit per email: kiela@kielaadvocaten.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt dit aan u uitgelegd.

 

Privacyreglement mr. A.J. Kiela advocaat, januari 2020