Rechtsgebieden

Wat doe ik?

 

"Een goede advocaat, een zorg minder!"

 

Méér dan 25 jaar juridische en maatschappelijke ervaring breng ik mee om samen met u, daar waar mogelijk,  recht te halen volgens het rechtsstelsel van de Staat der Nederlanden. 

Personen- en familierecht

Begeleiding bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging samenleving al dan niet geregistreerd is een belangrijk onderdeel van mijn werk als advocaat. De beëindiging van een dergelijke relatie vergt het nemen van belangrijke verstrekkende beslissingen zowel in emotioneel als financieel opzicht. Veelal in een fase van emotie dient u dergelijke beslissingen te nemen zodat een goede advocaat/adviseur noodzakelijk is.
De volgende onderdelen maken deel uit van het personen- en familierecht:

- Gezag en omgang

- Kinder- en partneralimentatie

- Afwikkeling huwelijkse voorwaarden

- Verdeling gemeenschap van goederen

- Verevening pensioenrechten

Verbintenissen- en goederenrecht

Deze aanduiding verbintenissenrecht wordt veelal gebruikt om aan te geven de regels welke gelden tussen twee of meerdere partijen. Denk aan overeenkomsten en de onrechtmatige daad waarbij schade aan u is of wordt toegebracht.


Het goederenrecht omvat rechtsregels met betrekking tot roerende en onroerende goederen. Het regelt zaken als eigendom, bezit en houderschap, pand- en hypotheekrechten en zakelijke rechten zoals erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, opstal- en appartementsrechten. Het burenrecht maakt eveneens onderdeel uit van het goederenrecht.

Strafrecht

Het strafrecht bevat de rechtsregels betreffende de strafbaarstelling van bepaalde feiten en straffen.
Het strafprocesrecht bevat de regels omtrent de opsporing van verdachte van strafbare feiten; welke dwangmiddelen kunnen worden toegepast; bewijsregels; behandeling ter terechtzitting; uitspraken en rechtsmiddelen.


Ik zal u bijstaan als u voor de strafrechter moet verschijnen voor bijvoorbeeld het rijden onder invloed, snelheidsovertredingen, vermogens- en geweldsdelicten, (faillissements-)fraude etc.

Ambtenarenrecht

 

Rechtspositie, bezwaar en beroep, arbeidsgeschillen, reorganisaties, vertrekregelingen.